Semalt, web skripkasynyň nämedigini düşündirýär

Web gyrmak, web sahypasy gyryjy diýilýän guralyň kömegi bilen dürli web sahypalaryndan köp mukdarda maglumat almak prosesi. Çykarylan maglumatlar bellenen bukjada ýa-da başga bir ýerde saklanyp bilner. Şeýle hem tablisada ýa-da elektron tablisasy görnüşinde maglumat bazasyna ýazdyrylyp bilner.

Web sahypalarynyň köpüsine diňe web brauzeri arkaly seredip bolýar. Şahsy ulanyşyňyz üçin bir nusgasyny saklap bilmersiňiz. Onlyeke-täk mümkinçiligiňiz, mazmuny el bilen göçürmek we başga ýere goýmak. Tadaw we göwnüçökgün bolmakdan başga-da, köp wagt talap edýär. 200 sahypalyk web sahypasynyň ähli mazmunyny göçürmelidigini göz öňüne getiriň. Bu gaty köp wagt alar!

Şeýle-de bolsa, web döwmek bu prosesi awtomatlaşdyryp bilýän usuldyr. El bilen göçürmegiň ýerine, web döwmek programma üpjünçiligi ýa-da web sahypasy gyryjy bu işi gysga wagtda ýerine ýetirer. Bu size köp agyry, tagalla we wagt tygşytlar.

Programma üpjünçiligi, islegiňize görä dürli web sahypalarynyň birnäçe web sahypalaryndan maglumatlaryň dürli elementlerini ýok etmek ukybyna eýedir. Häzirki wagtda web sahypasynyň gyryjylarynyň iki esasy görnüşi bar. Belli bir maksat ýa-da web sahypalary üçin ýörite gurlanlar bar. Başga bir tarapdan, islendik web sahypasy bilen işlemek üçin düzülip bilinýän umumy gyryjylar bar. Haýsyny saýlasaňyz, ýerli kompýuteriňizde käbir maglumatlary çykarmak we saklamak üçin diňe bir düwmä basmaly.

Customörite gurlan programma üpjünçiliginiň bahasynyň gaty ýokarydygy sebäpli, köp adam umumy web döwmek programma üpjünçiligini gözlemegi makul bilýär. Şeýle-de bolsa, olaryň kemçilikleri hem bar. Esasanam tehniki däl ulanyjy üçin gurmak we ulanmak gaty kyn. Olary öwrenmek köplenç kyn.

WebHarvy amatly ýerde. Umumy web sahypasy gyryjylary ulananyňyzda ýüze çykýan kynçylyklary ýeňip geçmek üçin işlenip düzüldi. Bu gural içgin, nokat we basmak interfeýsini hödürleýär. WebHarvy bilen islendik web sahypasyndan maglumatlary çykarmak birnäçe minut dowam edýär.

Gural, maglumatlary çykarmak zerurlyklary üçin nädip gurup boljakdygyny we ulanyp boljakdygyny görkezýän wideo klip bilen gelýär. Wideony göreniňizden soň, onuň nokadynyň we interfeýsiň näderejede ýönekeýdigini öwrenersiňiz. Bu guralyň hakykatdanam tapawutlanýan zady, konfigurasiýa etmek üçin hiç hili kodlamagy talap etmeýär. Syçanjygyňyza birnäçe gezek basmak bilen islendik web sahypasyndaky maglumatlary gyrmak üçin düzülip bilner. Gyryljak maglumatlary saýlamak üçin diňe syçanjygyňyzy maglumat elementlerine görkezmeli. Oňa baha bermek üçin, onuň baha beriş wersiýasyny synap görüp bilersiňiz, wideo görkezişine hem tomaşa edip bilersiňiz.

WebHarvy-ny synap görmegiň sebäpleri:

  • Umumy maglumat gyryjy bolmak bilen, adaty gurlanlardan arzan
  • Gurnamak we ulanmak üçin hiç hili kod talap etmeýär
  • Tehniki däl ulanyjy üçinem ulanmak gaty aňsat
  • Bahalandyryş wersiýasy we wideo demo bilen gelýär